Back Office

SALE SUPPORT (DỰ ÁN QRCODE MARKETING)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH SEO MARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH PHÁP CHẾ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH CONTENT MARKETING

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

SALE SUPPORT DỊCH VỤ IN ẤN

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS Hành Chính

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN QUAY DỰNG (VIDEO EDITOR)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

NHÂN VIÊN DATA (NHẬP LIỆU)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN HOÀN THIỆN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Thỏa thuận theo năng lực
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 8.000.000 VND - 10.000.000 VND
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FREELANCE HEADHUNTER

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Linh hoạt
 • Không giới hạn
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

CTV TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Linh hoạt
 • 1.500.000 - 4.000.000 VND
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 2 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7.000.000 - 10.000.000
 • 1 năm kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

[HCM] NHÂN VIÊN SALES ADMIN (DỰ ÁN LOYALTY)

 • Hồ Chí Minh
 • 8h00 - 17h45
 • 8.000.000 - 13.000.000
 • 1 -3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

Call Center

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6.000.000 VND - 9.000.000 VND
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

CHUYÊN VIÊN C&B

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thoả thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

IT RECRUITER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 12.000.000 VND - 15.000.000 VND
 • 1 năm - 3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • <6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

CTV NHẬP LIỆU

 • Hà Nội
 • Remote
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Hết hạn nộp hồ sơ

THỰC TẬP SINH SALE SUPPORT

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

TALENT ACQUISITION

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • < 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • < 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

SALES SUPPORT

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 6tr - 9tr
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

TTS TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • < 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

CONTENT MARKETING DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ