CNTT - Phần mềm

FRESHER ANDROID DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

PHP DEVELOPER (WORDPRESS)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 400$ - 800$
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

IT HELPDESK

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7tr - 12tr
 • 1-3 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

ANDROID DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1300$
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FRESHER FLUTTER DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • 0 - 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

FRESHER FRONTEND DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Theo thỏa thuận
 • Không yêu cầu

Hết hạn nộp hồ sơ

FRESHER JAVA DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 500$
 • < 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

FLUTTER DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1300$
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ

JAVA DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1500$
 • > 1.5 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

NODEJS DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1500$
 • > 1.5 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

IOS DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1300$
 • > 1.5 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

FRONTEND DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1500$
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

BUSINESS ANALYST

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1300$
 • > 1 năm

Hết hạn nộp hồ sơ

TESTER (TEST APP, SQL)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 7tr - 15tr
 • > 6 tháng

Hết hạn nộp hồ sơ